این فرمها بصورت عمومی میباشد و با اختلاف رنگ 10 الی 30 درصد میباشد.
لطفا برای فرمهای اختصاصی تماس بگیرید.
کلیه فایلهای ارسالی بصورت CMYK باشد.
کلیه فایلها باید لبه رنگی داشته باشد

ویزیت های ساده فوری (1000 عددی)
نوع جنسقیمتزمان تحویلسایز فایل
گلاسه یکرو یووی220003 روزه48*85
گلاسه دورو یووی300003 روزه48*85
سلفون مات یکرو220003 روزه48*85
سلفون مات دورو300003 روزه48*85
سلفون براق یکرو220003 روزه48*85
سلفون براق دورو300003 روزه48*85
سلفون مات دورو و دورگرد500003 روزه60*90
سلفون براق دورو و دورگرد500003 روزه60*90
کتان امباس یکرو300003 روزه48*85
کتان امباس دورو300003 روزه48*85
کتان آلمان یکرو400003 روزه48*85
کتان آلمان دورو500003 روزه48*85
لمینیت براق8000010 روزه60*90
لمینیت مات11000010روزه60*90
لمینیت برجسته8000010روزه60*90
لمینیت مات ویزیتی95000010روزه48*85
لمینیت براق ویزیتی80000010روزه48*85
pvc 500 میکرون(500 عددی)1400007 روزه60*90
pvc 760میکرون(500عددی)3000007 روزه60*90
pvc 300میکرون(500 عددی)1300007 روزه60*90
سربرگ و تراکت فوری
تحریر2000 برگسایز واقعی A4
21*29.7
یکرو200000سایز واقعی A5
14.5*21
یکرو100000سایز واقعی A6
10*14.5
یکرو60000
دورو250000دورو135000دورو85000
گلاسه2000 برگتراکت A4
20*29
یکرو220000تراکت A5
14.5*20
یکرو110000سایز واقعی A6
10*14.5
یکرو70000
دورو250000دورو150000دورو100000
کتالوگ تک برگی فوری 300 گرمی (1000 برگ)
گلاسه با یووی (سایز 200mm-288) یکرو2400003 روزه
گلاسه با یووی (سایز 200mm-288) دورو3000003 روزه
سلفون مات (سایز 200mm-288) یکرو2400003 روزه
سلفون مات (سایز 200mm-288) دورو3000003 روزه
سلفون براق (سایز 200mm-288) یکرو2400003 روزه
سلفون براق (سایز 200mm-288) دورو3000003 روزه
سوسماری (سایز 200mm-288) یکرو33000010 روزه
سوسماری (سایز 200mm-288) دورو38000010روزه
[table “10” not found /]
[table “11” not found /]
سربرگ و تراکت تحریر 135 گرم
9 روز کاری
1000 برگتراکت A4
20*29
یکرو135000تراکت A5
14.5*20
یکرو85000
دورو180000دورو100000
2000 برگتراکت A4
20*29
یکرو195000تراکت A5
14.5*20
یکرو100000تراکت A6
10*14.5
یکرو60000
دورو225000دورو115000دورو80000
5000 برگتراکت A4
20*29
یکرو300000تراکت A5
14.5*20
یکرو165000تراکت A6
10*14.5
یکرو110000
دورو350000دورو200000دورو125000
سربرگ و تراکت تحریر 80 گرم
9 روز کاری
1000 برگسایز واقعی A4
20*29
یکرو120000سایز واقعی A5
14.5*20
یکرو80000
دورو180000دورو110000
2000 برگسایز واقعی A4
20*29
یکرو170000سایز واقعی A5
14.5*20
یکرو95000سایز واقعی A6
10*14.5
یکرو70000
دورو220000دورو135000دورو80000
5000 برگسایز واقعی A4
20*29
یکرو235000سایز واقعی A5
14.5*20
یکرو145000
دورو290000دورو170000
5000 برگتراکت A4
20*29
یکرو230000تراکت A5
14.5*20
یکرو125000تراکت A6
10*14.5
یکرو80000
دورو250000دورو160000دورو95000
سربرگ کتان 120 گرم
1000 برگسایز واقعی A4
21*29.7
یکرو250000سایز واقعی A5
14.5*21
یکرو150000
دورو300000دورو180000
پوستر گلاسه 135 گرم
6 روز کاری
1000 برگ70*50یکرو55000060*45یکرو500000A3یکرو280000
دورو400000
2000 برگ70*50یکرو75000060*45یکرو680000A3یکرو350000
دورو520000
پوستر تحریر 80 گرم
6 روز کاری
1000 برگ70*50یکرو43000060*45یکرو400000A3یکرو250000
دورو350000
2000 برگ70*50یکرو60000060*45یکرو550000A3یکرو330000
دورو420000
پوستر تحریر 80 گرم
9 روز کاری
1000 برگنامه ملخییکروA5
یکروA4یکرو
2000 برگنامه ملخییکروA5
یکروA4یکرو
5000 برگنامه ملخییکروA5
یکروA4یکرو
پاکت گلاسه 135 گرم
9 روز کاری
1000 برگنامه ملخییکرو200000A5
یکرو230000A4یکرو350000
2000 برگنامه ملخییکرو280000A5
یکرو310000A4یکرو470000
پاکت کتان 120 گرم
9 روز کاری
1000 برگنامه ملخییکرو230000A5
یکرو250000A4یکرو365000