این فرمها بصورت عمومی میباشد و با اختلاف رنگ 10 الی 30 درصد میباشد.
لطفا برای فرمهای اختصاصی تماس بگیرید.
کلیه فایلهای ارسالی بصورت CMYK باشد.
کلیه فایلها باید لبه رنگی داشته باشد

ویزیت های ساده فوری (1000 عددی)
نوع جنسقیمتزمان تحویلسایز فایل
گلاسه یکرو یووی286003 روزه48*85
گلاسه دورو یووی390003 روزه48*85
سلفون مات یکرو286003 روزه48*85
سلفون مات دورو390003 روزه48*85
سلفون براق یکرو286003 روزه48*85
سلفون براق دورو390003 روزه48*85
سلفون مات دورو و دورگرد650003 روزه60*90
سلفون براق دورو و دورگرد650003 روزه60*90
کتان امباس یکرو390003 روزه48*85
کتان امباس دورو390003 روزه48*85
کتان آلمان یکرو520003 روزه48*85
کتان آلمان دورو650003 روزه48*85
لمینیت براق10400010 روزه60*90
لمینیت مات14300010روزه60*90
لمینیت برجسته10400010روزه60*90
لمینیت مات ویزیتی123500010روزه48*85
لمینیت براق ویزیتی104000010روزه48*85
pvc 500 میکرون(500 عددی)1820007 روزه60*90
pvc 760میکرون(500عددی)3900007 روزه60*90
pvc 300میکرون(500 عددی)1690007 روزه60*90
سربرگ و تراکت فوری
تحریر2000 برگسایز واقعی A4
21*29.7
یکرو260000سایز واقعی A5
14.5*21
یکرو130000سایز واقعی A6
10*14.5
یکرو78000
دورو325000دورو175500دورو110500
گلاسه2000 برگتراکت A4
20*29
یکرو286000تراکت A5
14.5*20
یکرو143000سایز واقعی A6
10*14.5
یکرو91000
دورو325000دورو195000دورو130000
کتالوگ تک برگی فوری 300 گرمی (1000 برگ)
گلاسه با یووی (سایز 200mm-288) یکرو3120003 روزه
گلاسه با یووی (سایز 200mm-288) دورو3900003 روزه
سلفون مات (سایز 200mm-288) یکرو3120003 روزه
سلفون مات (سایز 200mm-288) دورو3900003 روزه
سلفون براق (سایز 200mm-288) یکرو3120003 روزه
سلفون براق (سایز 200mm-288) دورو3900003 روزه
سوسماری (سایز 200mm-288) یکرو42900010 روزه
سوسماری (سایز 200mm-288) دورو49400010روزه
[table “10” not found /]
[table “11” not found /]
سربرگ و تراکت تحریر 135 گرم
9 روز کاری
1000 برگتراکت A4
20*29
یکرو175500تراکت A5
14.5*20
یکرو110500
دورو234000دورو130000
2000 برگتراکت A4
20*29
یکرو253500تراکت A5
14.5*20
یکرو130000تراکت A6
10*14.5
یکرو78000
دورو292500دورو149500دورو104000
5000 برگتراکت A4
20*29
یکرو390000تراکت A5
14.5*20
یکرو214500تراکت A6
10*14.5
یکرو143000
دورو455000دورو260000دورو162500
سربرگ و تراکت تحریر 80 گرم
9 روز کاری
1000 برگسایز واقعی A4
20*29
یکرو156000سایز واقعی A5
14.5*20
یکرو104000
دورو234000دورو143000
2000 برگسایز واقعی A4
20*29
یکرو221000سایز واقعی A5
14.5*20
یکرو123500سایز واقعی A6
10*14.5
یکرو91000
دورو286000دورو175500دورو104000
5000 برگسایز واقعی A4
20*29
یکرو305500سایز واقعی A5
14.5*20
یکرو188500
دورو377000دورو221000
5000 برگتراکت A4
20*29
یکرو299000تراکت A5
14.5*20
یکرو162500تراکت A6
10*14.5
یکرو104000
دورو325000دورو208000دورو123500
سربرگ کتان 120 گرم
1000 برگسایز واقعی A4
21*29.7
یکرو325000سایز واقعی A5
14.5*21
یکرو195000
دورو390000دورو234000
پوستر گلاسه 135 گرم
6 روز کاری
1000 برگ70*50یکرو71500060*45یکرو650000A3یکرو364000
دورو520000
2000 برگ70*50یکرو97500060*45یکرو884000A3یکرو455000
دورو676000
پوستر تحریر 80 گرم
6 روز کاری
1000 برگ70*50یکرو55900060*45یکرو520000A3یکرو325000
دورو455000
2000 برگ70*50یکرو78000060*45یکرو715000A3یکرو429000
دورو546000
پوستر تحریر 80 گرم
9 روز کاری
1000 برگنامه ملخییکروA5
یکروA4یکرو
2000 برگنامه ملخییکروA5
یکروA4یکرو
5000 برگنامه ملخییکروA5
یکروA4یکرو
پاکت گلاسه 135 گرم
9 روز کاری
1000 برگنامه ملخییکرو260000A5
یکرو299000A4یکرو455000
2000 برگنامه ملخییکرو364000A5
یکرو403000A4یکرو611000
پاکت کتان 120 گرم
9 روز کاری
1000 برگنامه ملخییکرو299000A5
یکرو325000A4یکرو474500
شروع مشاوره آنلاین
چگونه میتونم راهنمایتون کنم ؟
چاپ دیجیتال رازی
ارائه خدمات چاپ دیجیتال
چاپ پلات و لمینت
کارت ویزیت دیجیتال
چاپ فضای داخل
سازه های نمایشگاهی
چاپ افست عمومی
خدمات پرینت ، پلات و اسکن
تماس از طریق واتساپ یا تلگرام با شماره
09121895803
لطفا برروی "شروع مشاوره آنلاین" کلیک کنید