خدمات پس از چاپ در مجموعه چاپ دیجیتال رازی به شرح ذیل می باشد

خدمات پس از چاپتیراژ کمتیراژ 10 الی 50تیراژ 50 الی 100تیراژ 100به بالا
لمینت مات a43000230020001500
لمینت براق a42500200018001300
لمینت مات a36000460040003000
لمینت براق a35000400036002600
برش
خط تا (هر 100 عدد )500350250150
منگنه ساده500400300200
منگنه لوپ200015001200900
سیمی فنر فلزی دوبل
سلفون مات وبراق a4800600500400
سلفون مات وبراق a3160012001000800
صحافی چسب گرم10000600050004000