پوشش رنگی بالای 70 درصد با توافق طرفین حدود 20 درصد به هزینه چاپ اضافه میگردد.

نوع خدماتسایزتیراژ کمتیراژ متوسطتیراژ زیاد
چاپ لیبل CD کمتر از 100 عددهر عدد16901352845
چاپ مستقیم روی CDهر عدد422533802535
چاپ مستقیم روی DVDهر عدد507042253042
چاپ عکس10*15845076056760
اسکن رنگیa41690845507
اسکن سیاه و سفدa41014676338
پرینت مشکیa4422287202
پلات مشکیa2422530422028
پلات مشکیa1507037182535
پلات مشکیa0845076055070
پلات رنگی نقشهa21183084505070
پلات رنگی نقشهa115210109856760
پلات رنگی نقشهa0253501690013520